Добре дошли

       По повод 20-годишния юбилей от създаването на Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Стоянстрой”-Пловдив за учебната 2014/2015 година  се  отпускат стипендии за 20  деца (10 момичета и 10 момчета), ученици от V до Х клас. Децата, които ще кандидатстват трябва да имат отличен успех и да се справят отлично с тест, включващ изучавания учебен материал по български език и литература, и математика (за ученици от V до VІІІ клас), тест по български език и литература, математика и английски език (за ученици ІХ - Х клас).

    С учениците се провежда и събеседване с директора на училището.

 

Дата на публикуване:14.07.2014г.

РИО Пловдив

 ЗА УЧИЛИЩАТА, ПРОВЕЛИ НВО - VІІІ КЛАС ЗА УЧЕНИЦИ СЪС ЗАСИЛЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК-

информация за резултатите от проведеното на 20.06.2014 г. в 39 училища от област Пловдив

Национално външно оценяване за ученици от 8 клас, със засилено обучение на чужд език.

 „ЧПГЧО "Стоянстрой" е на 2-ро място.

Код

Нас.място

Училище

Среден бал

2

1690909

Пловдив

ЧПГЧО "Стоянстрой"

70,71

 

 

Дата на публикуване:08.07.2014г.

РИО Пловдив
СТАТИСТИКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО В VІІ КЛАС
Пловдив е на 13 място по области.
ЧОУ”Бъдеще” е на 2 място в Пловдив.

  ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БЪДЕЩЕ”- ПЛОВДИВ

гр.Пловдив, Бул.”Шести септември” 252, тел/факс: 032/62-26-56

4000 Пловдив, бул. „Шести септември” 252, тел. 032/622-656, факс 032/622-656,

 info@stoyanstroi-highschool.com

 

 

ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ КЪМ ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БЪДЕЩЕ”

02.06.2014г.

Летни занимания за деца от 6 до 12 години

Полудневна занималня : 9:00 до 13:30 часа

Целодневна занималня: 9:00 до 16:30 часа

Във всяка от групите се работи с максимум 10 деца.

- Забавна логика и математика

- Развитие на логика, мислене, памет и въображение

- Годишен преговор на учебния материал и подготовка за следващата учебна година

- Английски език

- Български език

- Литературно четене на произведения

- Занимания по интереси

- Спорт: тенис на маса, тенис на корт

- Посещения на забележителности в и извън града

- Постоянна връзка родител-ръководител

Храната е по желание / можете да донесете обяд на детето от вкъщи/  или срещу допълнително заплащане  децата могат да се хранят в при нас. Очакваме Ви!

 

Месечна такса

Седмична такса

Дневна такса

полудневна

200 лева

55 лева

11 лева

целодневна

300 лева

80 лева

16 лева

* При записване на две или повече деца от едно семейство получавате 10% отстъпка от общата такса!

           

          През учебната 2014/2015година полудневна подготвителна група включва 10деца. Тя е смесена по   възрастов състав и обхваща 6-годишни и 5-годишни деца.

-Обучение в малки групи до 10 деца по програма, одобрена от МОН

-Висококвалифицирани педагози и специалисти

-Целогодишно обучение и възпитание

-Допълнителни езикови занимания - английски език за деца

 

         Регламентираният образователно-възпитателен процес се осъществява по утвърдена национална Програма за подготвителна група и в съответствие с Наредба №4 от 2000 г. за предучилищното възпитание и подготовка и по одобрени от МОН учебни помагала. Провеждат се задължително регламентирани и задължително нерегламентирани ситуации по девет образователни направления:

-                   Български език и литература

-                   Математика

-                   Природен свят

-                   Социален свят

-                   Музика

-                   Изобразително изкуство

-                   Конструктивно-технически и битови дейности

-                   Физическа култура

-                   Игрова култура и пресъздаване

 

Дневен режим:

Да побързаме, че ще закъснеем – време за прием 8,30 – 8,45 часа

Да се събудим – време за гимнастика 8,45 – 9,00 часа

Да се учим  – време за учене 9,00 – 12,30 часа /10,10 -10,40 голямо междучасие - лека закуска, плод/

Време за обяд-12.30-13.00ч.

Да се разтоварим – време за игри и забавления 13,00 – 14,00 часа

 

ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ

1. Принципи на програмата за подготвителна група:

Осъществяване на плавен преход от детската градина към началното училище.
Активен подход към социализацията на децата, изграден върху основата на любов и уважение към личността на  всяко дете.

2. Образователни цели на предучилищната подготовка:

·                      Задължителна работа с малките ученици от 9.00 до 12.30 часа, разпределена в 4 -5 учебни часа дневно по 30 мин.

·                      Овладяване на езика като основна човешка способност за опознаване на света, за общуване и комуникиране;

·                      Формиране и усъвършенстване на уменията за писане /Развитие на графомоториката/;

·                      Формиране на елементарни математически представи, запознаване с числата до 10 и тяхната количествена стойност;

·                      Изграждане на възможности за осмисляне на основни математически отношения между обекти и явления;

·                      Стимулиране на познавателната активност и усъвършенстване на математическите представи на детето;

·                      Възпитаване на социалната способност „адаптивност”, свързана със социално -ориентираното поведение на детето;

·                      Формиране на социално - ориентирни норми за живот в здравословна и културна среда;

·                      Стимулиране на толерантност и сътрудничество, на уважение и приемане на културни и национални ценности;

·                      Усъвършенстване на възприятията и представите за живата и неживата среда, достъпна за детето;

·                      Овладяване на практически и познавателни умения за ориентиране в природната среда;

·                      Наблюдаване, обследване и моделиране на природните предмети и обекти от близката среда.

·                      Пробуждане на детското любопитство, наблюдателност и любознателност;

·                      Изобразително - практическата подготовка на децата в подготвителната група осигурява целенасочена и комплексна подготовка за системно обучение в началното училище, свързана с възприемане, осъзнаване и пресъздаване на природната и социална действителност;

·                      Изобразителната дейност развива графични умения, необходими за подготовка по четене и писане в първи клас и допринася за стимулиране на положително отношение към изобразителната и други учебни дейности в началното училище;

·                      Основната цел на подготовката е да се осигурят възможности за по-нататъшно развитие на детето чрез усвояване на начални знания, умения и отношения, свързани с изобразителната дейност, детско творчество и предпоставки за естетическа култура в началното училище;

·                      Общуването с музиката са основава на познавателна, развиваща, комуникативна, оценъчна, адаптивна и възпитаваща функция чрез възприемане, възпроизвеждане, игра и елементи на музикална изразност.

·                      Създаване на интерес и желание за общуване с музика.

·                      Формиране и развитие на музикални способности, слушателски и изпълнителски умения.

·                      Конструктивно-техническите и битови дейности, като част от специалната подготовка за училище са ориентирани към конструиране, моделиране, обработка и съединяване на материали и грижи за себе си, дома и училището.

·                      Основна цел да развият и подготвят детето за бъдещата дейност в първи клас, като формира конкретни представи за ред на работа и умения за самостоятелна практическа изявa;

·                      Физическата култура целяща развитие на здрави, жизнеспособни, интелигентни деца;

·                      Формиране на двигателни умения, овладяване и усъвършенстване на естествено - приложни движения.

·                      Подобряване на физическата дееспособност и формиране на готовност за обучение по физическа култура в 1 клас.

 

                    Примерно седмично разписание Подготвителна група

 

 

 

Понеделник

 

Вторник

 

Сряда

 

Четвъртък

 

Петък

 

1

Български език и литература

 

Природен свят

 

Социален свят

 

Български език и литература

 

Природен свят

 

2

Български език и литература

 

Математика

 

Конструктивна техника и битови дейности

 

Математика

 

Български език и литература

 

3

Социален свят

 

Български език и литература

 

Музика

 

Музика

 

Игрова култура

 

4

Физическа култура

 

Конструктивна техника и битови дейности

 

Изобразително изкуство

 

Физическа култура

 

Игрова култура

 

5

 Английски език

 

 

 

Изобразително изкуство

 

 Английски език

 

 

 

 

 

 

 

Необходими документи за рием в подготвителна група:

- заявление за прием /по образец/

- акт за раждане /копие/

- удостоверение за преместване от предходното учебно заведение

 

 

Частна Английска Гимназия „Стоянстрой”

Прием на ученици

Пръстен

Приемът на ученици ще се осъществява при следните изисквания към кандидатите:

  • Прием по документи - свидетелство за завършен 7 клас, удостоверение за преместване
  • С предимство при подбора на кандидатите се ползват ученици, представили препоръки за високи постижения в областите на науката и спорта, издадени от спортни или обществени организации
  • Приемат се ученици от цялата страна
  • Възможност за постъпване в по-горен клас чрез явяване на приравнителни изпити, съобразени с учебния план на Гимназията

Провеждане на изпитите

  • за VІІІ клас: всеки работен ден от 8.30ч. до 16.00ч.  от 12 април
  • за останалите класове: по утвърден график за учебната година

Частно Основно Училище “Бъдеще”

Прием на ученици

Апликация
  • В подготвителна група /с изучаване на английски език/
  • От първи до четвърти клас /ранно чуждоезиково обучение/
  • От пети до седми клас /засилено изучаване на английски език/

Приемът ще се извършва по документи от 12 април.

Таксата за обучение в ЧОУ „Бъдеще” включва следобедна занималня, спорт и игри, занимания по английски език, дейности по интереси, тенис на корт, тенис на маса и индивидуални занимания по пиано.

Транспорт и храна - по желание на родителите. Заплащат се допълнително по цени, утвърдени от Управителя на училището за съответната учебна година.


   

Съветът на ЕВРОПЕЙСКАТА НАУЧНА И КУЛТУРНА ОБЩНОСТ номинира Частна Английска Гимназия „Стоянстрой” с престижните отличия:
 „ЗЛАТНА КНИГА” за принос в развитието на българското образование

 и „ЗЛАТЕН ПЕЧАТ” за ЕВРОПЕЙСКИ МЕНИДЖМЪНТ В ОБРАЗОВАНИЕТО за управление чрез нови инициативи и прилагане на съвременни модели в българското образование.

 
                                          

                        


Адрес: гр. Пловдив, бул. “Шести септември” № 252, тел. 032/622-656
Уеб сайт: www.stoyanstroi-highschool.com